ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน (Staff) โครงการ International X-change Camp 2018

วันที่ประกาศข่าว : 6 มีนาคม 2561 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน (Staff)
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน จำนวน 15 คน เพื่อปฏิบัติงานในงาน International X-Change Camp ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติ
-  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
-  ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
-  นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2561
-  มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
-  มีจิตสาธารณะ มีใจรักในการบริการ
-  มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และมีความซื่อสัตย์

2. กําหนดการดําเนินการคัดเลือก
 -  รับสมัคร วันที่ 5-30 มีนาคม 2561 
 -  สอบสัมภาษณ์  วันที่ 4 เมษายน 2561 
 -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 11 เมษายน 2561 ปฏิบัติงาน วันที่ 24-30 มิถุนายน 2561

3. สถานท่ีรับสมัคร
นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) ในวันและเวลาราชการหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.inter.rbru.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 039-319111 ต่อ 10171 E-mail: inter@rbru.ac.th

หมายเหตุ นักศึกษาช่วยงานทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ไฟล์เอกสารแนบ

1. ใบสมัคร [ ชนิดเอกสาร pdf ]