ติดต่อเรา

ที่ตั้ง : สถาบันนานาชาติ (โครงการพิเศษ)
ชั้น 4 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทร. : 039-319111 ต่อ 10171
Fax : 039-471053
E-mail : inter@rbru.ac.th
Website : http://www.inter.rbru.ac.th

สถาบันนานาชาติ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10171