ประวัติความเป็นมา

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประเทศสมาชิกในสามเสา ได้แก่ ๑) การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒) การเป็นประชาคมความมั่นคงอาเซียน และ ๓) การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งการก้าวเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘ ตามนโยบายของภาครัฐ นับเป็นปัจจัยเร่งอย่างยิ่งยวดที่ส่งผลกระทบให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเกิดการเคลื่อนตัว เพื่อให้สอดรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเคลื่อนตัวดังกล่าวก่อให้เกิดปัจจัยภายนอกอีกหลายด้านตามมา ได้แก่ ความต้องการแรงงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพที่สามารถทำงานข้ามประเทศได้ ความต้องการด้านภาษา ความต้องการด้านศิลปวัฒนธรรม การค้าระหว่างประเทศ และการทำความร่วมมืออื่นๆ กับต่างชาติ เหล่านี้ผลักดันมหาวิทยาลัยไทยในฐานะแหล่งวิทยาการ และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากล” และมีพันธกิจส่วนหนึ่งที่จะวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกสู่สากล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเพื่อสอดรับกับกระแสที่เกิดขึ้นนี้ และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยภายในที่มีอยู่พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ และพลอยจันทน์อันเลื่องชื่อ ประกอบกับทำเลที่ตั้งที่ใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง ๒ แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว นับเป็นปัจจัยภายในที่ได้เปรียบอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถก้าวเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการค้าชายแดนที่มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ และส่งผลดีให้กับประเทศไทย อีกทั้งเมื่อพิจารณาในมุมมองระดับหลักสูตรก็พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ และหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ ซึ่งมีส่วนส่งเสริมในการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดน ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมหลักสูตรทั้งสามดังกล่าวให้เป็นหลักสูตรมุ่งเป้าของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกที่ดี นับเป็นจุดเด่นอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แต่นั่นยังไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มวิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่ได้ตั้งเอาไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ยังขาดหน่วยงานที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยให้เกิดความเป็นสากล

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานภายใน ที่มีหน้าที่เป็นช่องทางในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และสามารถนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลให้ได้ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวต้องมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินการกิจการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง “โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ” ขึ้นเป็นโครงการพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับหน้าที่ที่ถูกกำหนดขึ้นมาข้างต้น

สถาบันนานาชาติ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10171