ภารกิจหลัก/เป้าหมาย

ภารกิจหลัก

1. งานวิชาการ ประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการผ่าน MOU การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา การดูงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน งานหลักสูตร การจัดการด้านทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างประเทศ นักศึกษาทุนต่างชาติ และการศึกษาต่อต่างประเทศของบุคลากร เป็นต้น

2. งานวิจัย ประกอบไปด้วย การจัดหาแหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ เป็นต้น

3. งานบริการวิชาการ ประกอบไปด้วย การจัดอบรม สัมมนา การให้บริการทางด้านภาษาต่างประเทศ และการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคคลภายในและภายนอก ทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ เช่น การอบรมทำขนมไทย นวดแผนไทย การแปลเอกสารราชการ งานแปลอื่นๆ การอบรมภาษาที่สาม การเป็นสนามทดสอบความสามารถทางภาษา และการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน เป็นต้น

4. งานศิลปวัฒนธรรมและอาเซียน ประกอบไปด้วย งานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี มารยาท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเป็นแหล่งข้อมูลด้านต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น

5. งานบริหารงานทั่วไป ประกอบไปด้วย การดูแลงานด้านบุคคล งานเอกสาร การเงิน พัสดุ การดูแลอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ และการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย

1. เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ

2. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น การแปลเอกสาร การผลิตสื่อภาษาต่างประเทศ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาวต่างชาติ เป็นต้น

3. มีข้อมูลหรือองค์ความรู้ด้านต่างประเทศที่เกิดจากงานวิจัย

4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

5. สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สถาบันนานาชาติ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10171