บุคลากร

 • inter rbruผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 • inter rbruอาจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • inter rbruนางสาวพรรณนภา สพโชค
  หัวหน้าสำนักงาน
  โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
  นักวิชาการ
 • inter rbruนางสาวทิพวรรณ นพฤทธิ์
  นักวิชาการ
 • inter rbruนางสาวกัญญ์วรา ไชยแสง
  นักวิชาการ
 • inter rbruนายวิพัฒน์ วิทยานุกรณ์
  นักวิชาการ
สถาบันนานาชาติ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10171