พันธกิจ/ วัตถุประสงค์

พันธกิจ

1. บริหารจัดการงานด้านกิจการต่างประเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

2. สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านต่างประเทศ

3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกิจการต่างประเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานและองค์กรภายนอก

3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัย

4. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

สถาบันนานาชาติ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10171