ประสบการณ์ต่างแดน

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ลงนามเจตจำนงความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติโพลัส พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลแพทย์แผนจีน (Rambhai B...
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงนามเจตจำนงความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติโพลัส เพื่อหารือกำหนดทิศทางความร่วมมือทางวิชาการพร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลแพทย์แผนจีน University advisory committee signed intention on cooperate with International Polus University for Discussion about direction for academic cooperation and visited Traditional Chinese Medicine Hospital.

อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมเยือนวิทยาลัยการอาชีพเฉิงตู และ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ...
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมเยือนวิทยาลัยการอาชีพเฉิงตู และ มหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเจรจาวางแผนด้านวิชาการ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน The President of Rambhai Barni Rajabhat University and delegates came to visit Chengdu Vocational & Technical College of Industry and Chengdu University for the academic discussion in the Project of Academic Collaboration and Exchange with International Higher Education Institutes 2018 at People’s Republic of China

โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (“Project of Academic Co...
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำคณะผู้บริหาร พร้อมนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางศึกษาดูงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง วันที่ 9-13 มกราคม 2561 (The President of Rambhai Barni Rajabaht University , Mr. Witurat Srinam,Provincial Governor and University Advisory committee Mr. Jomsak Phuthirat, the President of Chamber of Commerce and University Advisory committee and RBRU’s Delegates has traveled to People’s Republic of China for “Project of Academic Collaboration and Exchange with International Higher Education Institutes 2018 at People’s Republic of China during 9th - 12th January 2018”)

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรุงพนมเ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้เดินทางไปคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา Rambhai Barni Rajabhat University traveled to select students for Receiving Scholarships in the Royal Project of Assistance to Neighboring Countries for Education in Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่สากลระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและ National Pingtung University...
วันที่ 12-19 ธันวาคม 2560 โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่สากลระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและ National Pingtung University ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีคณะเดินทางจาก National Pingtung University เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 คน นำโดย Prof. Dr.Ted Yuchang Liu, Dean of the Office of International Affairs (OIA)และนักศึกษาจำนวน 7คน ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการต้อนรับและจัดกิจกรรมต่างๆ On 12th -19th December 2017, Project of Establishing International Institute, RBRU held the Project of Academic Exchange for Development to Internationalization between Rambhai Barni Rajaphat University and National Pintung University 2017 at Rambhai Barni Rajaphat University with 8 visitors from National Pintung University that led by Prof. Dr. Ted Yuchang Liu, Dean of the Office of International Affairs (OIA) and 7 students. The project was well cooperated in welcome and organized activity.

ประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (The 6th ICIST 2017)...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้เข้าเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติกับสมาคมการเกษตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AATSEA ภายใต้ชื่อ The 6th ICIST 2017 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

9-13 ธันวาคม 2559 : คัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา (In...
รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ว่าที่ ร.ท.ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อ.ดร.ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเดินทางไปร่วมสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯพณฯ อึม โก๊จ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

9-11 ธันวาคม 2559 : สัมมนาวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์จักรพันธุ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน An Asian Presidential Summit Forum on “The Rise of Asia: Globalization and the Challenges Confronting University in Asia”

RBRU’s researcher got award ‘The Best Oral Presentation’ at the 5th ICIST 2016
Held at Inle Cherry Queen Hotel, Southern Shan State in Myanmar On November 26-27, 2016

โครงการทูลเกล้าฯ ถวายกองทุนการศึกษา
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การติดตามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ...
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ National Pingtung University (ไต้หวัน)

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) - Chi Nan
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและ National Chi Nan University (ไต้หวัน)

สถาบันนานาชาติ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10171